website statistics

Biologia

Pytanie

Zad.1 Porównaj podziały komórkowe : mitoza mejoza
Ilość komórek macierzystych/potomnych
Inna nazwa podziału:
Ilość chromosomów przed podziałem/po podziale:
Rodzaj powstających komórek:
Rodzaj materiału genetycznego po podziale komórkowym:
Znaczenie:

1 Odpowiedz

 • Mitoza: 
  - ILOŚĆ KOMÓREK POTOMNYCH -> 2
  - ILOŚĆ CHROMOSOMÓW W KOMÓRKACH POTOMNYCH -> taka sama jak w komórkach rodzicielskich 
  - ZNACZENIE -> zwiększenie liczby komórek identycznych pod względem genetycznym
                       -> zapewnienie wzrostu i rozwoju organizmów
                       -> umożliwienie regeneracji tkanek
                       -> rozmnażanie bezpłciowe

  Mejoza:
  - ILOŚĆ KOMÓREK POTOMNYCH -> 4
  - ILOŚĆ CHROMOSOMÓW W KOMÓRKACH POTOMNYCH -> zredukowana w stosunku do komórek rodzicielskich - haploidalna 
  - ZNACZENIE -> zapewnienie stałej liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach organizmów rozmnażających się płciowo dzięki redukcji liczby chromosomów w gametach
                       -> rekombinacja genetyczna, czyli powstawanie nowych układów genów, zachodzące przez losowe rozchodzenie się chromosomów do komórek potomnych i crossing-over; w efekcie daje zróżnicowanie genetyczne osobników w obrębie gatunku